Утвърдени знания (AKNOW) е техническа консултантска компания, която предлага висококвалифицирани ИКТ услуги и персонал на организации. Важна услуга, която отличава AKNOW от други консултантски услуги, е нашият подход към докладите за бизнес анализ, който се основава на използването на нотацията за моделиране на бизнес процеси (BPMN).

Служителите на AKNOW имат дългогодишен търговски опит в подкрепа на големи, многонационални ИКТ интегратори и дълбок опит в координирането на няколко публично финансирани проекта от Рамкова програма 6, 7 и Програмата за учене през целия живот. Настоящите дейности на AKNOW са насочени към обучение чрез иновативни методологии за електронно обучение, персонализирани подходи за обучение, осигуряване на целенасочено обучение за устойчивост на МСП, както и методологии и инструменти за разпространение и осигуряване на качеството, фокусирани върху целеви показатели за качество и най-добри практики / програми за извлечени поуки.